ഫിഖ്‌ഹുല്‍ അഖല്ലിയ്യാത്തിന്റെ രണ്ടാം സെഷന്‍ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7 : 30 നു ഐ വൈ എ ഹാളില്‍ നടന്നു.

അധ്യക്ഷന്‍: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള ഹല്‍ഖ അസിസ്ടന്റ്റ് അമീര്‍ ജ: ഷെയ്ഖ്‌ മുഹമ്മദ്‌ കാരക്കുന്ന്


Hät\m«¯nÂ

* ഇസ്ലാമിക വൈക്ജ്യാനിക വളര്‍ച്ച ലകഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ ഇസ്ലാമിക്‌ അസോസിയേഷന്‍ രൂപം നല്‍കിയ പണ്ഡിതസഭയാണ് മജലി സുല്‍ഇല്‍മ്.  ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളില്‍ ഗവേഷണവും പണ്ടിതോചിത ചര്‍ച്ചയും നടത്തുക, പഠനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, സംശയങ്ങള്‍ക് മറുപടി നല്‍കുക, ഇസ്ലാമിക നവജാഗരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സമിതിയുടെ മുഖ്യ ലക്‌ഷ്യം.

· കക്ഷി മത ഭേദമന്യേ ജമാഅത്തിന്റെ  രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശം ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. കാലഘട്ടത്നിന്റെ കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിശകലനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണിലൂടെ ഈ വിശ്യതിലെക്കൊരു എത്തിനോട്ടം...
· 
^nJplp AJÃn¿m¯v (Aapkvenw `qcn]£ kaql¯ nse apkvenw \yq\]£ IÀ½imkv{X {]iv\§Ä) F¶ hnjbw kanXn Ct¸mÄ NÀ¨ sNbvXphcp¶p.


en¦pIÄ

· PamAs¯ Ckveman tIcf
· C´y³ CkvemanIv Atkmkntbj³
· JpÀB³ aebmf ]cn`mj
· JpÀB³ Cw¥ojv ]cn`mj
· lZokvkÀ¨v
· CkvemanIv en¦pIÄ